Connecting Elements
Connecting Elements
Connecting Elements are used for connecting standard units to strut profiles.